2020-05-06

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

ZARZĄDZENIE NR 14/13
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Busku-Zdroju z dnia 19 listopada 2013r w sprawie  udzielania informacji publicznej na wniosek
 
Na podstawie art.10 ust. 1 i art. 13, w związku z art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198, z późn. zm.) oraz § 28 Regulaminu Organizacyjnego PSSE w Busku-Zdroju ustalam zasady udzielania informacji publicznej na wniosek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju.
 
§ 1
1. Przedmiotem Zarządzenia jest określenie sposobu udostępnienia na wniosek osobom zainteresowanym informacji publicznej wytworzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198, z późn. zm.).
2. Wniosek osoby zainteresowanej, zwany dalej „wnioskiem” powinien dotyczyć informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub może być niezwłocznie udostępniona. 
3. Wniosek powinien zawierać:
1) określenie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej oraz danych teleadresowych;
2) przedmiot wniosku oraz zakres żądanej informacji publicznej;
3) sposób i formę udostępnienia informacji publicznej. 
4. Wniosek może odpowiadać wzorowi stanowiącemu załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
5. Wniosek można składać w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju w godzinach jej urzędowania, pocztą lub w formie elektronicznej.
6. Wiosek jest rozpatrywany przez komórkę organizacyjną, której informacja dotyczy.
7. Postępowanie z wnioskiem obejmuje: 
1) formalną ocenę, czy wniosek dotyczy informacji publicznej;
2) wytworzenie i udostępnienie informacji publicznej lub odmowa udostępnienia informacji publicznej.
8. Terminy udostępnienia informacji publicznej lub jej odmowy określają art.13-16 w/wym. ustawy.
9. Udostępnienie informacji publicznej lub jej odmowa podlegają wpisowi w rejestrze prowadzonym przez poszczególne komórki organizacyjne. 
10. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek jest bezpłatne,  z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art.15 w/wym. ustawy.
 
§ 2
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy.
 
§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

  Wniosek o udostępn...ublicznej.pdf 21,58 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się