2020-05-14

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

W BUSKU – ZDROJU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalej RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Busku – Zdroju reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju ul. Stefana Batorego 2, 28 – 100 Busko – Zdrój tel. 41 378 35 73, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, w którym został wyznaczony, jest:
  Łukasz Wroński
  tel.: 41 3783573, e-mail: iodpssebusko@gmail.com

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonych zgód, wyłącznie w celu:

 • realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw oraz wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów;

 • zawierania i realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których Administrator jest stroną oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych;

 • prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora wynika w szczególności z:

 • ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy;

 • ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

 • ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych;

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

 • ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych;

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych;

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

 • ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być wyłącznie:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe, tj. dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy oprogramowania komputerowego.

 1. Administrator pozyskuje dane osobowe od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są do przekazywania danych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym we wniosku, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi oraz sprawne załatwienie sprawy. W przypadku realizacji niektórych zadań, np. badań laboratoryjnych, podanie danych jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.

 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawowych bądź o archiwizacji.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia do:

   

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku,

gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO;

 2. uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO;

 3. wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie tych danych, osobie która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się